gy6777

Sátán keres, hogy elnyeljen

NyomtatásE-mail

Sátán keres, hogy elnyeljen

by David Wilkerson


"Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen" (Péter I, 5:8)

Ha tagja vagy Krisztus testének, légy felkészülve arra, hogy az ördöggel fogsz szembe állni. Talán még gondolni sem akarsz erre, vagy nem értesz egyet ezzel, de ha elhatároztad, hogy Jézust fogod követni teljes szívvel, akkor Sátán pusztításra jelölt ki téged. És mindenféle bajjal fogja elárasztani az életed.

Péter Apostol figyelmeztet minket: "A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletessek és józanok, hogy imádkozhassatok. (4:7) Más szóval azt mondja: "Ez nem alkalmas idő arra, hogy könnyen vegyétek a dolgokat. Legyetek józanok ami a lelkieket illeti, mert ez életet vagy halált jelenthet."

Miért kell ezt komolyan vennünk? A vég itt van, és ellenségünk a helyzetünket egyre tüzesebbé fogja tenni. Kerülget minket mint egy oroszlán, a magas fűben bújkálva, arra a lehetőségre várva, hogy reánk ugorjon. El akar minket nyelni, hogy Krisztusban lévő hitünk teljesen le legyen rombolva.

Némely keresztény azt vallja, hogy ne is beszéljünk az ördögről, hogy jobb, ha nem veszünk tudomást létéről. Mások próbálják elmagyarázni létezését. Liberális theológusok például azt vitatják, hogy nincs is ördög, pokol és nincs mennyország.

De lelkünk ellensége egyszerűen nem fog eltűnni. Kevés bibliai alak lett bőségesen, és olyan tisztán kiábrázolva mint ő. Ismerjük mint Lucifert, Sátánt, a megcsaló, hátráltató, gonosz, bitorló, vádoló, e világ istenét, a sötétség uralkodóját, az ősi kígyót.

Ezek a hangsúlyozott leírások azt mutatják, hogy az ördög igazi és létezik. És az Igéből tudjuk, hogy igazi hatalmat gyakorol. Most is működik a földön, nemzetünkben, városainkban, egyházakban, otthonokban és személyes életekben. Ne nézzük el az ellenünk folytatott háborújának módszereit és stratégiáit.

János Apostol azt írja, hogy a történelem folyamán az ördög három esetben jelentett ki háborút

János Jelenések 12-ik fejezete három esetet ír le melyben Sátán háborút hírdetett ki:

1. Először a Mindenható Isten ellen:

János Apostol írja: "És lőn az égben viaskodás: Mihály és az o angyalai viaskodnak vala a sárkányal és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai. De nem vehetének diadalmat és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben. És vetteték a nagy sárkány ama régi kígyó aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének. (János Jelenések 12: 7-9)

Ez a rész emlékeztet arra a pillanatra a mennyekben, mikor Sátán forradalomat szított Isten felséges hatalma ellen. Akkor Lucifernek hívták őt, és egy nagy tekintélyű angyal volt. De Lucifer Isten akart lenni. Az angyali seregnek hozzávetőleg egyharmadát meggyőzte, hogy mellé álljanak és forradalmat vezetett a Mindenható ellen.

De az Úristen kivetette Lucifert és angyalait a mennyekből. Az ég sokasága nagy örömmel vette a győzelmet. Az ördög elvesztette a háborút és helyét a mennyekben.

2. A legyőzött Sátán ezután a második háborúját hirdette ki. Ekkor Isten Fia, Jézus Krisztus ellen. János írja:

"És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; Aki terhes vala, és akarván szülni, kiált vala, és kínlódik vala a szülésben. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, akinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, .s a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye." (János Jelenések 12:1-4)

Sátán tudta, hogy egy hihetetlen egyház van szülőben az Ó Testamentum hívő maradékaiból. Ez egy dicsőséges egyesület lesz, mely az igazságosság "napjába vala felöltözve." Igy az Ördög háborút jelentett ki másodszor, de most a Földön, hogy saját területén folytassa harcát.

Ez a rész azt tükrözi, hogy Sátán jól tudta, hogy nem lesz képes Mária méhében a gyermekhez jutni, így el volt határozva, hogy miután megszületik a gyermek Krisztus, akkor fogja Őt elpusztítani. Összegyűjtötte démonjait Betlehem körül, hazug szellemeket küldött az írástudó papokhoz és farizeusokhoz és saját szelleme Herodes királyt vette tulajdonába. Ha Sátán nem tudta Krisztust megölni saját maga, az ő démonjai álltak rendelkezésre, hogy ezt véghezvigyék.

De az Isten angyalai álltakőort a gyermek felett, hogy Sátán ne tudjon hozzájutni. Az ördögnek harminc évig kellett várnia, hogy elnyelhesse a Krisztust.

A következő alkalmat akkor látta, mikor Jézus szolgálatát kezdte, amikor a Szent Lélek kijelentette Őt Messiásnak. Ekkor Sátán a pusztába vitte Jézust , hogy kisértésbe ejtse. De Jézus legyőzte őt itt is. Isten védelmezte fiát és angyalokat küldött, hogy szolgálják őt a fizikai gyengeségében.

Az ördög egy utolsó alkalommal próbálta elemészteni Krisztust. Ekkor úgy mozgósította az erőit, hogy Jézust a keresztre feszítsék és eltemessék. Szellemeit a tömegek ingerlésére rendelte, hogy ezek befolyásolják a politikai vezetőket és hamis tanúkat. Végre Sátán úgy hitte, hogy a hatalom az ő kezébe van és egy végső, teljes háborút fog megharcolni.

De mi ismerjük a történetet: a Feltámadás napja volt a Sátán legmegalázóbb veresége. Mikor Jézus a mennybe szállt, az Ördög nem volt képes többé hozzá nyúlni. "...és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez" (János Jelenések 12:5) A pokol megrendült, mert Sátán megint vesztett, nem volt képes legyőzni Isten Fiát.

3. Ezután Sátán kijelentette végső háborúját Krisztus követőin, az Ő magván.

"Mikor azért a sárkány látta, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt aki a fiút szülte" (13-ik vers).

"Megharagvék azért a sárkány az asszonyra és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az Ő magvából valókkal az Isten parancsolatainak megőrízőivel és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele" (17-ik vers) Sátán haragját, gyűlöletét Jézus Krisztus egyházára fordította. És azokra tartogatja legrosszabb dühöngését, akik Isten parancsolatait megtartják és bíznak Őbenne.

Az ördög jól tudja, hogy ez az utolsó alkalma, mert egy rövid idő múlva Krisztus visszatér a mennyasszonyáért: ". mint aki tudja, hogy kevés ideje van." (12-ik vers) Ezért Sátánnak az Egyház ellen vívott háborúja a legiszonyatosabb. Vissza akarja nyerni az elveszített talajt, és semmi sem fogja visszatartani őt, attól hogy elpusztítsa Krisztus mennyasszonyát. Ez azt jelenti, hogy minden fegyverét ellenünk fogja használni, mindent, ami nehezen felismerhető, aljas, csaló, és fortélyos.

Sokat imádkoztam ennek a borzasztó szellemi háborúnak megnyilvánulásáért, amiben ellenségünkkel állunk szembe

Mikor fiatal lelkész voltam nem sokat törődtem a lelki harcokkal. Úgy képzeltem, hogy aki győzedelmes életet él (Krisztusban), annak nincs semmi problémája az Ördöggel. Részemre egyszerűen azt jelentette, hogy ellenálljak. De hamarosan megértettem, hogy az "üvöltő oroszlán" a gyengeségeimre ugrik teljes erejével és tehetetlennek éreztem magam az ellene való harcra.

Gyakran látom, hogy az Ördög a többi keresztényekkel is ezt teszi. Ismerek sokakat, akik szolgálják az Urat tiszta szívvel, akik kegyelemben járnak, de hirtelen démonok zavarodottsággal, kétségbeeséssel árasztják el őket. Ezek a hívők az Úr szolgálatában vannak még talán évekig is, de egy nap Sátán hirtelen vádoló gondolatokat ültet az eszükbe és szinte azonnal rémes dolgok, váratlan kisértések, irígység, levertség veszi őket birtokba. Megpróbáltatásuk olyan mély, nem érthető és misztikus, hogy ezeknek a szenteknek fogalmuk sincs, honnan ered mindez.

Hiszem, hogy ezekre egy magyarázat van: ezek a bajok démoni támadások eredménye. Újra és újra láttam ezt a Krisztusban erősen növekedők életében. Lelki növekedésük csúcspontján, Sátán egy régi csábító gondolatot, vagy tettet ejt az útjukba. Ez talán egy régi kéjvágy, amit évek óta legyőzöttnek képzeltek. De miután évekig győzedelmesen éltek az ilyen vágyak felett, "kötél táncos" módjára ingadoznak a testi vágyakra való élvezet határán, és ez újra börtönbe eséssel veszélyezteti őket.

Nemrégen egy szívtörő levelet kaptam az egyik kedves öreg pásztortól. Irta: " 65 éves vagyok, a gyülekezetben úgy ismernek, mint egy imádkozó ember. De hirtelen valahonnan gonosz gondolatok támadják az eszem. Egy olyan testi vágy jött reám, amit sohasem gyakoroltam az életemben. Nem adtam be a derekam kísértésnek, de hónapok óta állandóan űz. Tudom, hogy ez az ellenség támadása. Le akarja rombolni Isten előtti sikeres szolgálatom. Kérem, imádkozzon értem." Ez, hiszem, hogy Sátán próbálkozása arra, hogy ezt a kedves szentet letörje, elnyelje.

Keresztények házasságai olyan támadás alatt vannak, mint még soha. Egy házaspár, akik szerették egymást évekig, egyszer csak hirtelen beleesnek egy rémes érthetetlen egymással való huzavonába. Egyik percben a hűséges házastárs azt mondja; "szeretem a társam"- következő percben azt kiáltja: "nem bírom ki ezt az embert, közelében sem akarok lenni." Mi más lehet ez, mint egy sátáni próbálkozás egy istenfélő házasság elpusztítására? Napról napra ezek a házastársak elvesztik kedvüket, kísértésbe és kétségbe esnek. És Sátán hamarosan elárasztja gondolataikat hibáztatással: "Rossz szülő vagy, nem tudsz semmit sem jól csinálni. Nem is ismered Istent bensőségesen. Képmutató és csaló vagy. Nem vagy az az ember akinek mások hisznek. Nagyon szegény példája vagy annak, aminek egy keresztény házastársnak kellene lennie."

Ami ebben a házasságban történik azt egy tanácsadó, lelkész, vagy pszichoanalitikus nem fogja tudni megállapítani. Senki sem tudja elképzelni azt a romboló szellemet, ami ezt a házasságot megragadta. Miért? Mert ez természetfeletti, démon okozta, egyenesen a pokolból. Sátán minden otthon ellen támadást indított, ahol Jézus az Úr. És nem fog megnyugodni, míg minden eszközt ki nem használ, hogy rombolást és teljes zavart hozzon.

Mindezek a megpróbáltatások, kisértések és bajok jól ismertek, mint az ördög "árvize". János írja; "És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mintegy folyóvizet, hogy azt a folyóvizzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját és elnyelé a folyóvizet a melyet a sárkány az ő szájából bocsátott." (János Jelenések 12: 15-16) Ézsaiás is figyelmeztetett arra, hogy Sátán egy "árvizet" fog azok ellen hozni akik "félik napnyugattól fogva az Úrnak a nevét, mikor eljő (az ellenség), mint egy sebes folyóvíz ." (Ézsaiás 59:19)

Nekem volt ebben az "árvízben" részem. Hívők sokasága is el van ragadva ebben. Ezek el vannak árasztva megpróbáltatásokkal, fizikai sérülésekkel, észbeli zaklatásokkal, tüzes kisértésekke,l és pokolból jövő kéjvágyakkal, barátaik, mint ellenségek fordulnak ellenük. Sátán egy teljes "utolsó idők"-beli támadást irányít felénk, hogy mindannyiunkat kétségbeesésbe söpörjön.

Miért árasztja el az ördög ilyen erővel az igazat?

Hogy miképpen működik az Ördög az Egyház ellen, erre a fő kifejezés: "lázadás". Egyszerűen lázadás Isten uralma és az Ő szavának tekintélye ellen. Mikor Lucifer háborút hirdetett ki Isten ellen, a Mindenható szava ellen lázadott fel.

Meg kell értenünk, Isten szava az az Ő hatalma, ereje. Azon keresztül hozta be a létbe a világrendszert és szaván keresztül a Nap, a Hold és a csillagok helyükön vannak tartva. Szava hozott mindent létre és folytatja a teremtést. Isten lehoz királyokat trónukról és nemzeteket létesít. Szaván keresztül áld, üdvezít, bírál vagy akár elpusztít.

Sátánnak mindig is az a célja, hogy Isten népét lázadásba hozza az Ő szava ellen. Ő ültette a lázadás gondolatait Ádám és Évába, arra vezetve őket, hogy azt gondolják: "Tudom mit mondott Isten, de én a saját akaratom szerint fogok cselekedni." Azok a gondolatok okozták az emberiség elesését.

Sátán ugyancsak sikeresen ültette a lázadás magvát Isten választott nemzetébe, Izráelbe. A Zsoltár író mondja, hogy Izráel "szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék amelynek szíve nem volt szilárd és lelke sem volt hű Isten iránt." (Zsoltárok 78:8) Az Ige azt is mondja Izráelről: "De ti nem akartatok felmenni, hanem pártot ütétek az Úrnak a ti Isteneteknek parancsa ellen." (V Mózes 1:26)

Kérlek vegyétek tekintetbe, hogy Isten nagyon tisztán, érthetően kinyilvánította parancsait ennek a népnek. Mindennek ellenére mind lázadoztak ellene. Miért? Mert el lettek csábítva a Gonosz által.

Sátán titeket is arra fog késztetni, hogy lázadozzatok Isten Igéje ellen. Tudja, hogy nyilvánvaló kísértések nem tudnak veletek sikert hozni. Igy aztán szövevényes módon gondolatokat ültet eszetekbe azáltal, hogy életetek fájdalommal, megpróbáltatásokkal és küzködésekkel árasztja el. És Isten áldásait próbálni fogja hátráltatni és elrekeszteni életetekben, úgy mint Pál szolgálatát is hátráltatta.

Sokan estek el Sátán szövevényes csábítása által. A Zsoltár énekese ír ezekról; "Akik setétségben és a halálnak árnyékában ülnek, megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal. Mert ellenszegültek az Isten beszédének és a Felségesnek tanácsát megutálták." (Zsoltárok 1o7: 1o-11)

Az ördög azt az egyedülálló területet keresi életünkben, amit még nem hoztunk Isten Igéjének uralma alá

Sátánt nem az érdekli, hogy elvetemült emberekké váljunk. De azt akarja, hogy életünknek csupán egy területén lázadozzunk Isten ellen. Ez elég helyet fog neki adni ahhoz, hogy lábát betegye.

Most uralkodó szellemei és erősségeinek adja ki a parancsot, hogy mindannyiunk életéről beszámoljanak. Ezek a démoni lények figyelik cselekedeteinket és beszélgetéseinket hallgatják. És amint észrevesznek egy testi gyengeséget bennünk arra a pontra irányítják pokol minden kísértését.

Jézus mondta a tanítványoknak: "jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije". (János Evangéliuma 14:3o) Amit lényegében mondott: "Mikor Sátán támad, nem talál bennem egy talpalatnyi helyet sem. Én teljesen az Atya hatalma alatt vagyok".

Hasonlóan, Sátán nem tud egy olyan hívő testébe vagy lelkébe belépni aki teljesen alávetette magát Isten szavának. Ahhoz, hogy egy talpalatnyi helyet nyerhessen nekünk ezt a helyet át kell adnunk, ez pedig akkor történhet meg, mikor visszatartjuk az "ár egy részét".

Szeretném ezt megmagyarázni.

Apostolok Cselekedeteinek 5-ik fejezetében Anániás és Szafira eladták földjük egy részét és a Jeruzsálemi gyülekezetnek adták az azért kapott pénzt. De mikor ezt Péter Apostol lábai elé tették (felajánlásként) az Apostol meg volt döbbenve. Kérdezte tőlük, "Monda Péter: Anániás, miért foglalta el Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Szellemet és a mezonek árából félre tégy?" (Apostolok Cselekedetei 5:3) Amint ezeket a szavakat Péter mondta a férfinek, ez ott azonnal földre esett és meghalt.

Mit akart Isten tanítani a gyülekezetnek ezáltal? Nem hiszem, hogy a történteknek igazán köze volt fizikailag Anániás és Safíra földjéhez, inkább a szívükkel volt kapcsolatban.

Ez a házaspár úgy képzelte, hogy 95% engedelmesség Isten irányában elég, és a hátralévő 5%-ban engedetlenek lehetnek. Hallották Isten tiszta szavát, igéjének hirdetését, de lázadoztak az igazság ellen. Meggyőzték magukat: "Az rendben van, ha Istent szolgáljuk, de ha valamit meg akarunk tartani magunknak, az is rendben van." Ez volt a hazugság a Szentlélek irányában.

Igy, amit visszatartottak igazában nem a pénzt jellemzi, hanem szívükben lévő kapzsiságot. Ez a darab "terület" a szívükben elég volt arra, hogy az ördög egy erősséget építsen, és ezzel az egyetlen csökönyös engedetlenséggel az ellenségnek engedélyt adtak arra, hogy szívüket betöltse.

Ezért figyelmeztet Pál Apostol, "se pedig az ördögnek ne adjatok helyet" (Efézusbeliek 4:27) Anániás és Safíra példája tisztán mutatja hogy a győzedelmes élet ára nem egy kis dolog. Ez azt jelenti, hogy életünket teljesen Isten szavának hatalma alá kell vetnünk, semmit sem elrejtve. Ne adjunk Sátánnak még egy centimétert se, mert ez elég neki, hogy hatalmát megalapítsa.

Négy példát szeretnék adni arra, hogy Sátán miképpen igényelhet helyet életünkben

1. A Zsidókhoz írt levél írója mondja: "El nem hagyván a maguk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget." (Zsidókhoz írt levél 1o:25)

Lehetsz igazán jó ember, rendes, kedves, figyelmes, adakozó, de ha elolvasod ezt az Zsidókhoz írt szöveget és akarattal nem veszel tudomást róla, adtál egy darab "talajt" a Sátánnak. Ha hétről hétre ágyban fekve töltöd a vasárnap reggeleidet ahelyett, hogy Isten házába mennél ahol igazságra lennél tanítva, adtál egy darab "talajt" a Csalónak. Mint Anániás és Szafira, visszatartod az "ár" egy részét.

A következő vers magyarázatot ad a bírálatra, amit magunkra vonunk Isten még egyetlen szavának is szándékos elhanyagolásáért: "Mert, ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket." (Zsidókhoz írt Levél 10:26-27)

2. Jézus mondja nekünk: "Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiteket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok." (Máté 6:14,15)

Krisztus figyelmeztet minket: "Életed minden részében engedelmes lehetsz, kegyes, odaadó, hűséges, de ha nem ragaszkodsz mások iránti megbocsátáshoz, akkor a saját bűnötök fog felhalmozódni ellenetek, amit az Atya nem fog megbocsátani."

Ha ezt a meg nem bocsátást magadban tartogatod, nagyobb adóssá válsz, mint az, aki a bűnt elkövette ellened. Az a másik ember talán megbánta bűnét és Isten megbocsátott neki. De ha te ragaszkodsz sérülésedhe,z az olyan, mintha egy kielégítést követelnél tőle, amiért Jézus már megfizetett, ezt pedig már senkitől sem követelheted.

De az igazi veszély abban van, hogy megbocsátatlanság nyitva hagyja szíved az ördög betolakodására. Az ellenség elfoglalja ezt a talpalatnyi helyet és "üzletet kezd arra", hogy elnyeljen teljesen. És ezt te engedted meg azzal, hogy visszatartottad "az ár egy részét".

3. Jakab apostol azt mondja; "Ha pedig keserű irigység és civakodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az Igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi." (Jakab 3.14-16)

Figyeld meg kihez beszél itt Jakab. A 13-ik versben azt mondja, "Kicsoda köztetek bölcs és okos?" Amit mond hogy: "Talán lelki bölcsességetek és tudásotok van, de ha keserűség van otthonotokban és viszálykodás a szívetekben, irigység a munkahelyeteken, ne gondoljátok, hogy szellemi emberek vagytok, hanem hazug tévedés alatt éltek."

Mikor Jakab viszálykodásról és keserűségről beszél vitatkozásra, szőrszálhasogatásra gondol. Azt mondja, hogy ez mind ördögi, testi, a gonosz munkája. Röviden, akárki, aki keserűséghez ragaszkodik és viszálykodást okoz, rosszabb mint minden, mert megnyitja szívét démoni hatalmak uralkodására.

Ismersz valakit, akit keserűsége sátáni uralomra vezetett? Idővel a személy külseje kimutatja a belső rejtett sötétséget. Idővel testük kezd leromlani, beteg és zsugorodott lesz, agyuk pedig megzavarodott. Akármikor az ördög helyet nyer valakiben ilyen módon, nagy rombolást fog okozni.

Ha ezt akarod, csak tartsad gyűlöleted, tartsad keserűséged. Csak folytasd viszálykodásod. Ha ezt teszed, teljes lázadással állsz Isten szava ellen és megnyitod magad Sátánnak. Lelkileg vakká válsz, és szíved megkeményedik.

De ha szellemi ember vagy, és akarsz Isten szavának engedelmeskedni, akkor akármennyire is megbántottnak érzed magad, egy békéltető bölcsességteli szívességet fogsz mutatni azáltal, hogy megbocsátasz.

4. Nemrégen egy Jeruzsálemben való utazásom alkalmával láttam egy erőteljes példát arra, hogy mit tud Sátán tenni, mikor megveti démoni lábát a legkisebb talpalatnyi helyen. Amint az Olajfák hegyéről lenéztem a Szent városra, láttam ezt a talán kisebb mint egy hold földet elfoglaló iszlám "Dome of the Rock" templomot.

Valamiképpen Sátán rátette kezét erre a helyre és egy templomot épített magának. És most egy "pusztító utálatossággá" lett, mint az Ige írja. Az ördög Isten választott népe közepette központosította erejét, és mindez úgy történt, hogy csak egy kis talpalatnyi helyet nyert. Ez egy élő képe annak, hogy mi történik mikor Sátán a legkisebb talajt is elnyeri.

Milyen védelmünk van az "elnyelő" ellen?

Ha egy keresztényt kérdezel, hogy miképpen harcoljunk az ördöggel, valószínűleg Jakab 4:7-t fogja idézni: " ... álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek." De mit mond igazán Jakab erről az ellenállásról? Hogyan álljunk ellene Sátán hatalmának?

János apostol feletet ad, a Jelenések 11-ik fejezetében: "És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért és az ő életüket nem kímélték mind halálig." (Jelenések 12:11) Mikor hallod az oroszlán bőgését, mikor az árvíz betör és teljesen, egyszerűen rohanj a Szentség Szentségéhez. Hit által lépj Isten jelenlétébe, Aki a trónján ül, mert a Bárány megnyitotta ezt az utat néked vérén keresztül.

"Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Azon az úton amelyet Ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit azaz az Ő teste által. (Zsidókhoz írt levél 10:19-20)

Mikor Istennel vagy imádságban, teljesen védve vagy az ördög próbálkozásai ellen. Igy hát rohanj, hit által az Ő trónjához, hívjad Őt, és állj meg Krisztus vérének erősségén.

János aztán írja: "De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig időkig és az időnek feléig." (Jelenések12:14) Hiszem, hogy a két sasszárny ami itt említve van azok az Ó és Új Szövetségek Isten Igéjében. Ezeket adta nekünk, hogy egy táplálás helyére vigyenek, hogy mikor az ördög jön ellenünk, át tudjunk repülni felette Isten Igéjének szárnyain.

Pál apostol ugyancsak használja a "tápláló" kifejezést, azt írja; "táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel." (Timóteushoz írt levél 4:6) A görög szó "táplálkozván" itt tanultságot jelent. Pál arról beszél, hogy legyünk tanultak a Szentírásban, tudatosak Isten Igéjében.

Jézus a mi példánk itt. Mikor ellenállt a kísértésnek Isten igéjével, az ördög eltávozott. Miért? Az igazság felfedi a Sátánt, és szégyenbe hozza őt. A Zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy mindazok akik bíztak Isten igéjében "Akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték" (Zsidókhoz írt levél 11:33) Mi elnémítjuk a pokol erősségeit Isten Igéjén állva.

Mikor hallod az oroszlán bőgését, essél arcra az Atya előtt. Mélyülj el Isten Igéjében. Az Ő sasszárnyaival fogsz átrepülni a kísértések áramlata felett.

Dicsőség az Ő Szent Nevének!

eXTReMe Tracker